Terugkijken webinar Drones in het publieke domein

De ontwikkeling en het gebruik van de smartphone kan model staan voor het gebruik van drones. Veel taken worden nu nog traditioneel uitgevoerd zoals: de inspectie van objecten en lijninfrastructuur, incidentmanagement, handhaving, water en luchtkwaliteit etc. Dit is omslachtig, kostbaar en veroorzaakt vaak verkeershinder. Door de inzet van drones kan dit veel sneller, veiliger en tegen veel lagere kosten. Drones zullen de komende jaren steeds meer taken uit gaan voeren die nu nog onmogelijk zijn. Rijkswaterstaat is vanaf 2014 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met kennisinstituten en de sector begonnen met het uitvoeren van pilotprojecten op het gebied van drones. Dit heeft geleid tot de inzet van eigen droneteams voor incidentmanagement en handhaving. Ook dronebedrijven zijn betrokken bij het inspecteren van objecten en doen verkeerstellingen met een (kabel)drone.

In dit webinar wordt ingegaan op:

 • het beleid en de invloed op de infrastructuur;
 • de ontwikkeling van de regelgeving;
 • samenwerking met de verschillende stakeholders;
 • een aantal aansprekende voorbeeldprojecten;
 • het toekomstperspectief van drones en de implementatie in de werkprocessen.

Vragen en antwoorden

Waar komt het woord 'drone' vandaan?
Drone komt van het woord BIJ in het engels (Zoemen)

Waar staat I.L.T voor ?
Inspectie Leefomgeving en Transport (de voormalige luchtvaartinspectie is hierin opgegaan)

Is bij risico assessment ook ecologie betrokken? Hoe zit het met de natuurwetgeving?
Tot nu toe nog niet (ecologie valt o.a onder de Natura 2000 regelgeving. Hierover is veel te doen. Begrijpelijk is dat je niet allerlei particuliere drones boven je gebied wilt hebben maar als je als beheerder monitoring uit wil laten voeren moet dit mogelijk zijn.

Wie/welke organisaties hebben zitting in de expertgroep drones?
In de expertgroep drones zitten ILT, RWS, LVLN, MLA, DARPAS, DCRO, KNVVL, NLR, I en W.

Bedoeling is om deze groep klein te houden. Het is wel mogelijk om via de leden een gast toe te laten die een toelichting geeft op een actueel onderwerp. 

Worden er ook SORA's voor bijvoorbeeld handhaving opgesteld?
Tot nu toe nog niet. De (SORAS die nu opgesteld worden zijn: vliegen in buitenste ring CTR, operations congested areas with no overflight of people (vliegen in aaneengesloten bebouwing), BVLOS vliegen, etc. RWS voert nu al handhavingstaken op het water uit. Daar wordt ook een SORA voor opgesteld.

Wat is de ervaring met weginspecties?
Kosten en kwaliteit.

Weginspecties zijn nu nog niet toegestaan maar er zijn asfaltaannemers die er al mee experimenteren. Voor incidentmanagement heeft RWS vorig jaar een test boven de A17 uitgevoerd. Hierbij is volgens de regels (met een risicoanalyse) gevlogen.

Voor weginspectie in bijvoorbeeld gemeente Westland is het wel handig om een adviesbureau te vragen die de beelden kan interpreteren. Antea, Movares en Arcadis kunnen dit. Een workshop waarin ze toelichten wat er mogelijk is kan helpen bij het oriënteren.

Zit de nautische sector ook in de expertgroep?
Nee, het gaat alleen over de luchtvaartdrones. De nautische sector loopt via Smart Shipping: https://smashnederland.nl/

Welke top 3 van toepassingen voor de wegbeheerder zie je nu (en zijn reëel)?

 1. inspectie van kunstwerken (minder of geen afzettingen nodig, sneller en dataverrijking, circa 30 % goedkoper)
 2. verkeersmonitoring en verkeerstellingen
 3. incidentmanagement (eigen drones bij incidenten waar geen vaste camera’s zijn, invliegen van ongevallen met een 3D-model)

Wat doet de provincie Overijssel met drones?
De Provincie Overijssel zet drones in voor inspecties van kunstwerken (3D-model Zwarte waterbrug). Daarnaast gebruiken ze satellietbeelden voor grofmazige overzichten en voor de details zetten ze drones in.

Zijn er ook ervaringen opgedaan met een drone aan een kabel? Geldt hiervoor dezelfde regelgeving als vrij-vliegende drones?
Er zijn vrij veel ervaringen opgedaan met een drone aan een kabel, namelijk verkeerstellingen, inspectie Hoekse Lijn, dronechatser voor defensie (kabeldrone kan dan ook losgekoppeld worden), inzet drone bij defecte camera Volkenraksluis.

Regelgeving is gelijk aan gewone drone maar kabel wordt bij risicoanalyse wel gezien als mitigerende maatregel.

Wat zijn de nadelen/kinderziektes van inspectie met drones?

 1. nog niet overal bekend dus men wil vaak liever traditioneel werken
 2. strenge regelgeving dus niet alles is toegestaan
 3. huidige marktpartijen bieden het nog niet allemaal aan en producten zijn nog niet klantgericht (ingenieursbureaus kunnen resultaten vaak interpreteren ipv het leveren van beelden door dronebedrijf)

Wanneer is de demodag in september?
27 en 28 september bij de verkeerspost in Nijmegen (nadere info William Vermeulen van RWS)

Zijn er ook ervaringen met drones op en in water?
Zeker, er zijn drones ingezet voor het overstromingsrisico Noordwaard, het redden van drenkelingen door de KNRM, het ondersteunen van oliebestijding met beelden vanuit de lucht en het tellen van bruinvissen. De pelikaandrone is in ontwikkeling voor het nemen van watermonsters.

Is handhaving niet bij het droneproject betrokken?
Ja zeker, we werken samen met Peter Roumer (contractmanager RWS handhaving vanuit de lucht) en Wim Storm (SAR activiteiten) vanuit Zee en Delta. 

Is er al iets te melden over ervaringen met onderwaterdrones? Bijvoorbeeld de onderwaterinspectie van kunstwerken?
Er is zeker iets over te melden maar dit valt onder smart Shipping. Op 23 oktober 2018 komt dit ook aan de orde op de drone-dag die Platform WOW organiseert. 

Wordt er ook gekeken naar andere technieken vanuit de lucht? Luchtfotografie of satelliet?
Niet in het project drones an sich. Col Offermans (lid van de werkgroep drones bij RWS) is van dit soort technieken op de hoogte.

Zijn er instituties / regels / gewoonten die het gebruik van drones tussen infrastructuurbeheerders belemmeren?
Ja Natura 2000 is een voorbeeld: een waterbeheerder wil een gebied of object met een drone inspecteren en de natuurbeheerder vindt dat dit op basis van wetgeving niet mag (te veel verstoring). Daar moet men samen over in gesprek gaan en een praktische oplossing voor zoeken. Er wordt ook gewerkt aan een (landelijke) richtlijn voor vliegen met een drone in Natura 2000 gebieden.

Incidentenmanagement water, doet handhaving bijvoorbeeld toch ook al geprogrammeerd via vliegtuig en heli. Is handhaving niet bij het drone-project betrokken?
Ja zeker, we werken samen met Peter Roumer (contractmanager RWS handhaving vanuit de lucht) en Wim Storm (SAR activiteiten) vanuit Zee en Delta.

Antwoorden op poll: waar wil je meer over weten?

Provincie Overijssel: samenwerking bij inspecties van kunstwerken, en nieuwe brochure drones die eind sept uitkomt.

Dronewatch: publicatie van diverse artikelen op het gebied van drones.

TU Delft: start up Drone uit de box, sponsering BVLOS dronechallange Australië, Pelikaandrone voor meten waterkwaliteit

Brandweer: jaarlijkse samenwerkingsdagen met dronespecialisten van politie, Brandweer en Rijkswaterstaat. Hierbij wordt kennis uitgewisseld, geoefend met drones en worden de procedures getoetst. 

Antea: RWS werkt samen met Antea bij onder andere verkeerstellingen, opzetten white paper drones voor I en W, ontwikkelen nieuwe methoden voor de inzet van drones. Ook andere ingenieursbureaus zoals Movares en Arcadis beginnen met de inzet van drones.

Darpas: DARPAS is één van de brancheverenigingen van dronegebruikers (DCRO is de andere). Wij werken samen met deze organisaties om de verantwoorden inzet van drones te bevorderen.

ProRail: samenwerking op het gebeid van de inzet van drones bij het spoor (IM, inspectie bovenleiding, waterpassen met drone etc.).

Havenbedrijf Rotterdam: samenwerking bij pilotprojecten en kennisuitwisseling over de inzet van drones in havengebieden 

Fort 1881: In Fort 1881 zijn een aantal grote drone events georganiseerd. Op 23 oktober 2018 is er weer een drone-event gepland.