Terugblik bijeenkomst Effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart

Effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart

Op 31 januari organiseerden Platform WOW en Stichting Waterrecreatie Nederland voor de tweede keer een bijeenkomst met als thema ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’. Dit keer stonden de volgende drie onderwerpen centraal: classificatie en afstemming vaarwegen kleine recreatievaart, vaarweginformatie en afstemming beheer. Gastheer van de bijeenkomst was de provincie Noord-Holland.

Tijdens zijn openingswoord benadrukte Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering van de Provincie Noord-Holland en bestuurslid van het Platform WOW het belang van kennisuitwisseling en samenwerking. Karen Aprad-Jongsma, programmamanager Waterrecreatie van de provincie Noord-Holland lichte in haar presentatie toe hoe de Visie Waterrecreatie Noord-Holland tot stand is gekomen. Vanaf de start zijn publieke en private belanghebbenden betrokkenen. Na een verkenningsfase zijn regionale ambitites samen met stakeholders in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar thematische en gebiedsopgaven en beheer. Bij de uitvoering staat samenwerking en gezamenlijk leren centraal. De presentatie vind je hier.

Werksessie 1. Classificatie en afstemming kleine recreatievaart (E, F, G netwerk)

Met het opstellen van de Basisvisie Recreatievaart 2015-2020 en de ondertekening van de bestuurlijke afspraken is weer een stap gezet voor de borging van het landelijke vaarroutenetwerk voor de grote recreatievaart. Als het gaat om het routenetwerk voor de kleine recreatievaart zijn er (nog) geen afspraken per beheergebied. Wat zijn de ervaringen? Wie is of neemt verantwoordelijk(heid)? Welke afstemming is gewenst? Hoe ga je om met regionale verschillen? Jaap Brouwer, Waterrecreatie Nederland, lichtte de trends en ontwikkelingen met betrekking tot (kleine) waterrecreatie toe. Naast veranderingen in gebruik is regelgeving veranderd. Praktijk leert dat het netwerk kwetsbaar is. De opgave is om gebruik van het netwerk te faciliteren, het beheer van het fijnmazige netwetwerk beter te organiseren en het netwerk beter te benutten en in te richten. De presentatie vind je hier. Na de presentatie zijn deelnemers in drie groepen met elkaar in discussie gegaan over classificatie van het fijnmazige netwerk, bleiedsmatige, juridische en financïele borging van het netwerk en doelgroepen en voorzieningen en sociaal-economische betekenis en duurzaamheid van het netwerk voor de kleine recreatievaart. Belangrijkste conclusies:

 • De behoefte aan een landelijke classificatie voor het fijnmazige netwerk en ‘houden wat je hebt’ principe vergelijkbaar met BRTN classificatie wordt gedeeld. Partijen zien hierbij rol voor Waterrecreatie Nederland.
 • Nadere invulling en afstemming van rollen en verantwoordelijkheden provincies, waterschappen en gemeenten is gewenst.
 • Regionale partijen/beheerders hebben behoeften aan handvatten/voorbeelden.
 • Wees bewust van de verschillende behoeftes van typen kleine waterrecreatie.
  - Zorg dat waterrecreatie/recreatievaart op de kleinere wateren ook wordt meegenomen in gebiedsontwikkeling. Wordt nu vaak vergeten.
  - Ga het gesprek met elkaar aan, denk mee. Dit gebeurt steeds meer tussen beheerders en gebruikers. 
  - Er is veel potentieel voor de kleine recreatievaart.

Werksessie 2. Vaarweginformatie

Er wordt op verschillende manieren informatie aan de vaarweggebruiker aangeboden. Naast www.vaarweginformatie.nl zijn er andere apps en websites ontwikkeld of in ontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat de aanwezige vaarweginformatie op de goede manier door de recreatieve vaarweggebruiker kan worden benut?  Bart Bosman, verkeersmanager bij de Provincie Noord-Holland lichtte de huidige beschikbaarheid en organisatie van vaarweginformatie toe. De presentatie vind je hier. Vervolgens werden de volgende vragen besproken:

 1. Wat is de informatiebehoefte?
 2. Welke informatiebronnen worden gebruikt?
 3. Wie is verantwoordelijk voor welke informatie?

De discussie leverde het volgende beeld:

Informatiebehoefte

Statisch

Vaarweg classificatie (toelaatbare afmetingen max H,L,D),   ligplaatsen, kenmerken vaarweg, trailerhellingen, jachthavens, waterkaart,   betonning, bunkerplaatsen, bedientijden openingstijden bruggen/sluizen,   noodnummers marifoon, telefoon, oorzieningen

Actueel/dynamisch

Waterstanden, wachttijden, etc, stroming, marifoonbeheer, actuele en   geplande stremmingen, Last minute informatie

Berichten ook in het Engels

Toeristisch

 

Waar kom je langs, wat is leuk.

Naast praktische informatie, wat kan ik waar doen

Data/organisatie

 

Betere zoek mogelijkheid, “Moeder” bestanden met data vor apps, Voor   gebruiker 1 duidelijke bron ipv talloze verschillende sites voor   verschillende regio’s.

Statistiek

 

Vaarwegbeheerder: wie gebruikt mijn vaarweg

Statistische basisinformatie en de afwijking

Welke intensiteiten op welke routes

Welke ervaring is er

 

Door deelnemers gebruikte bronnen

Navigatiekaart & basis, Hamis, ANWB almanak, ANWB kaarten, Maps.me, Getij.nl, Waternet, Waterkamer, IJskaarten, Ligplaatseninfo.nl, Watersportfriesland.nl, i-boating, I-ENC/FIS, Trailerhelling.nl, Wadvaarders.nl, Nautin.nl, Blis, VDJS, Google(maps), Sloepennetwerk.nl, Forumvaren4u.nl, Zeilersforum.nl, Teletext, Windfinder, Windguru, Tideplanner, Navionomic, Openseamap, Buienradar.nl, Vaarweginformatie.nl, met link naar VIN, RWS bedieningtijden pdf via vaarweginformatie.nl, VIN, via vaarweginformatie.nl

Wie verantwoordelijk is voor welke informatie

Overheid

Markt

Informatie over vaarwegen

-diepgang, doorvaarthoogte

-stremmingen (actueel + gepland)

-omvaarroutes

Recreatieve voorzieningen/faciliteiten

Informatie over kunstwerken

-openings/bedieningstijden

-stremmingen (actueel + gepland)

-omvaarroutes

Toeristische informatie

-evenementen

-points of interests

-Horeca

Informatie over routenetwerken

Toepassingen voor verschillende gebruikers (specifieke informatie   algemeen, inhoudelijk, veiligheid)

Informatie over getij, stroming, ijsberichtgeving

Beschikbare capaciteit particuliere haven

Marifoonnet

Weersinfolijnen, waterkaarten

Weer (KNMI) en risicovolle actuele weersverwachtingen

 

Veiligheid

 

 

Werksessie 3. Afstemming beheer

Het recreatietoervaartnet wordt door verschillende partijen beheerd. Wie doet wat? En hoe kan beheer (nog) beter worden afgestemd? Monique Kölliker, beleidsadviseur Programma Waterrecreatie, Provincie Noord-Holand, neemt in haar presentatie deelnemers mee in het proces van het beheeroverleg Waterrecreatie en het ontwikkelen van de Agenda Beheer. De presentatie vind je hier. Tijdens de totstandkoming van de Waterrecreatievisie Noord-Holland hebben betrokken waterbeheerders aangegeven kansen te zien in het slim verbinden van werkzaamheden, betere afstemming en een nieuwe manier van samenwerken. De conclusie was dat beheerders elkaar goed moeten leren kennen, van elkaar moeten weten wat men wil en gaat uitvoeren, om zo samen tot een meerjarenplan te kunnen komen. Ambtelijk is vervolgens gewerkt aan een beheeragenda waarin de verschillende opgaven op het gebied van beheer voor de waterrecreatie zijn geïnventariseerd en verdeeld zijn in zes thema’s. Dit zijn thema’s die nu al spelen. Deze opgaven en thema’s worden ook gedragen door de waterrecreatiesector. Bij het prioriteren van thema’s is de gerbuiker centraal gesteld. Prioriteiten voor 2017 zijn: waterplanten, veiligheid en een gezamenlijke front office.

Aan de hand van de Beheeragenda van de provincie Noord-Holland zijn tijdens de werksessie best practices en verbeterpunten uitgewisseld:

 • Aanpak NH wordt als zinvol en bruikbaar gezien.
 • Ga met elkaar het gesprek aan. Onderzoek in dit gesprek wat de wensen zijn en waarom ipv vanuit kerntaken zwart/wit te denken en doen.
 • Bij ambities/opstellen visies vroegtijdig beheer betrekken.
 • Bestuurders op tijd betrekken voor commitment.
 • Welke beheerders betrekken voor afstemmen is afhankelijk van niveau vaarwegen, BRTN/hoofdvaarwegennet of het meer fijnmazige vaarwegennet/water.
 • Belang van prioriteren: NH heeft “waar heeft gebruiker last van” als uitgangspunten voor het prioriteren gekozen.
 • Ken vroegtijdig de ambities van anderen. Regionale ambitieskaarten (zie www....) zijn hiervoor een nuttig middel.
 • Zorg dat er budget is gekoppeld aan intentieverklaringen.

Plenaire afsluiting

De bijeenkomst is afgesloten met een korte terugkoppeling uit de drie werksessies en een gezamenlijke lunch. Aansluitend was er gelegenheid om deel te nemen aan een bijeenkomst van Waterrecreatieschool van de Provincie Noord-Holland: Beheer ten behoeve van de kleine recreatievaart in Noord-Holland.

Recreatie 550