Water kennissites

Er is veel informatie over allerlei wateronderwerpen beschikbaar. Wij bevelen onderstaande kennissites en tools aan, elk rondom hun eigen specialisatie. Heb je een aanvulling? Wij horen het graag via info@platformwow.nl.

Kennisuitwisseling

Deltafacts (STOWA)

Een Deltafact geeft de bestaande kennis weer over de vragen die door de waterschappen zijn gesteld in het kader van Deltaproof. De informatie is bedoeld voor zowel bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordigers van de waterschappen.

Infopuntveiligheid

Een kennisbank op het gebied van crisisbeheersing en over de samenwerking tussen veiligheidsregio's en waterbeheerders.

iAMPro

Het kennisportaal iAMPro (Infrastructuur AssetManagement PROfessionals) is een leidraad die organisaties helpt om assetmanagement in de praktijk toe te passen. Het bevat onder andere stappenplannen en voorbeelden die gemeenten, provincies en marktpartijen als leidraad kunnen gebruiken. 

Kaders en standaarden

Wiki Waterverdeling en gebruik Rijkswaterstaat

In deze kaderWiki wordt de samenhang van alle kaders die gelden voor waterverdeling weergegeven. Niet online. Voor meer informatie paul.vanden.hoek@rws.nl

Aquo

Op Aquo staat informatie over het gebruik van standaarden in het waterbeheer en over nieuwe ontwikkelingen in het stroomlijnen van de gegevenshuishouding in de watersector.

Projectenwiki's

Zeeweringenwiki

Alle kennis over het verbeteren van de bekleding op de Zeeuwse dijken wordt hier gedeeld. Niet alleen de technische kennis (het ontwerp), maar ook alles over projectmanagement en -beheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement. Daarnaast is er volop aandacht voor onderzoek (de sterkte van en de belasting op de bekleding) en innovatie (nieuwe materialen en technieken, zowel technische als ecologische vernieuwingen). Ook de 'do's en dont's' krijgen aandacht.

Zoeken

Hydrotheek

De Hydrotheek is een database met ruim 30.000 bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering in Nederland.

Waterkennisbank

De waterkennisbank is een sector breed initiatief met als doelstelling de kennis en ervaring die de Nederlandse watersector rijk is goed en snel vindbaar en beschikbaar te maken en houden.

Deltares Kennisonline

Deltares ontwikkelt kennis voor overheden en bedrijfsleven. Daarbij gaat het over onderwerpen als bescherming tegen overstromingen, kwaliteit en beschikbaarheid van water en bodem, bouwen op, in en onder slappe grond en de doorwerking van dit alles in gebiedsinrichting. Deze kennis krijgt pas waarde als die wordt uitgewisseld, verspreid en toegepast. Op de site KennisOnline staan niet alleen de rapporten en documenten e.d, die ontwikkeld zijn in het kader van Strategisch en Toegepast Onderzoek, maar ook hoe het kader en de visie is op deltavraagstukken voor de thematische en programmatische arena's onder regie van overheden (gecoördineerd in de kennisplatforms Water en
Bodem) en bedrijfsleven (gecoördineerd in het Netwerk DeltaTechnologie).

Algemene informatie

Samenwerken aan water

Goede voorbeelden van samenwerking in de afvalwaterketen.

Helpdesk Water

Ontsluit kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin.

Informatiehuis Water

Verbeteren van de informatie uitwisseling tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. 

Watermozaiek

Ontsluit informatie en kennis over effecten van KRW-maatregelen.

Community of Practice Hermeandering

Platform voor kennisuitwisseling over morfodynamische (of hydromorfologische) processen in vrij stromende beken. 

Watervragen

Voor professionals die werken met water, maar daar niet in zijn opgeleid. Bevat bijvoorbeeld informatie over het watermanagement in Nederland, betrokken organisaties en hun verantwoordelijkheden in water en de verschillende watersystemen. Daarnaast is er een uitgebreid ABC waarin 'waterwoorden' worden toegelicht.  

Meldpuntwater

Gezamenlijke meldingensite van alle instanties in Nederland die het water beheren. Handelt een melding niet zelf af, maar stuurt deze door naar de verantwoordelijke instantie.

 

Bestuursakkoord Water

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Doel is te blijven zorgen voor veiligheid tegen overstromingen, een goede waterkwaliteit en voldoende zoet water.

PIANOo

Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

PPS Support

Bij Publiek Private Samenwerking worden verschillende projectfasen –bijvoorbeeld ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie- gezamenlijk en één geïntegreerd contract uitgevraagd aan de markt, oftewel integraal ingekocht.

Waterrecreatie Nederland

Publiek-private samenwerking voor een bevaarbaar en beleefbaar waterland.

CROW

Non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.