Platform WOW

Platform WOW

(Vaar)weg- en waterbeheer

Platform WOW stimuleert, initieert en faciliteert de samenwerking tussen (vaar)weg en waterbeheerders bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. 

Werk aan Willemsbrug

Onze doelstelling is dat het beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd en uitgevoerd. 

Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water

De letters WOW staan voor de twee onderdelen Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water. Ze worden dagelijks aangestuurd door het landelijk programmabureau en werken intensief samen op overkoepelende thema’s. Hiermee worden zij geholpen door de regiobesturen, verspreid door het hele land. Daarnaast is er een landelijk bestuur om koers en richting te geven aan de activiteiten vanuit WOW. Het bestuur is de opdrachtgever voor de uitvoering van deze activiteiten door het programmabureau.  

Werk aan Willemsbrug

Meer met minder

Provincies, waterschappen, gemeenten, haven- en drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat ervaren dikwijls dezelfde vraagstukken en uitdagingen, die niet meer individueel zijn op te lossen. Tegelijkertijd zijn we genoodzaakt om steeds meer te doen met minder.

Drie pijlers

Ons programma bestaat uit tal van initiatieven om kennis te delen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en om in de praktijk van elkaar te leren. De activiteiten vallen onder drie pijlers: inhoudelijke thema’s, uitwisseling en jongeren.

Alle lagen van de organisaties

We richten ons op alle lagen binnen organisaties, van collega’s van de werkvloer tot hoog ambtelijk en bestuurders. Met als doel: effectiever, efficiënter en met meer kwaliteit werken.

Regionaal en nationaal niveau

Door op regionaal en nationaal niveau kennis te delen en samen te werken, streven de beheerders samen naar hogere kwaliteit, lagere kwetsbaarheid en het reduceren van kosten. Platform WOW ondersteunt dit proces door structureel de ontmoeting tussen stakeholders te organiseren.

De uitdaging is om naar ons werk te kijken met de blik van de gebruiker. Hij heeft er geen boodschap aan hoe we in dit land onze wegen en wateren beheren. Hij wil vlot, veilig en goed geïnformeerd zijn bestemming bereiken en veilig wonen in een duurzaam ingericht land. Dat kan in deze tijd alleen lukken als we als beheerders samenwerken. Door verder te denken dan je eigen beheersgebied.

- Michèle Blom, voorzitter Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Snelweg van boven

Het beheer van de Nederlandse wegen is in handen van vele honderden partijen. Het is hun taak om het verkeer veilig en optimaal te laten doorstromen en hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarbij hebben ze met verschillende belangen te maken, zowel van de eigen organisatie, als van collega-wegbeheerders, marktpartijen, weggebruikers, belangengroep en omwonenden van wegen.

Wiens belang weegt hierin het zwaarst, wanneer en waarom? Wat besteed je uit, wanneer, hoe en aan wie? Welke kennis heb je zelf nodig als goed opdrachtgever? Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders houdt zich sinds 2007 met deze vragen bezig. 

Nederlanders reizen van A naar B. Ze hebben niet door welke beheerders zich bezighouden met het mobiliteitssysteem en ze moeten daar ook geen last van hebben. Dat is een van de redenen waarom beheerders moeten samenwerken.

- Jan Hendrik Dronkers (2017), voormalig voorzitter Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en erelid Platform WOW

Water ontmoet Water

Sluis

Beheerders van water en vaarwegen gaan over de veiligheid, de kwaliteit en kwantiteit van water en over vlot, veilig en betrouwbaar vervoer over water. Burgers gaan er vanuit dat Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en waterschappen structureel met elkaar afstemmen. In realiteit is Nederland een ‘lappendeken' van beheergebieden.

Om afstemming en samenwerking te optimaliseren stimuleert Water ontmoet Water sinds 2010 de ontmoeting, verbinding, kennisdeling en samenwerking van de verschillende water- en vaarwegbeheerders.

We werken al een tijd samen bij het verbeteren van de waterkwaliteit van de Rijkswateren in het kader van de Kaderrichtlijn water. Ook wat betreft de zorgplicht waterkeringen werken we al volop samen en we zijn nu actief bezig met het thema agressie en geweld.

- Theo van de Gazelle (2017), voormalig voorzitter Water ontmoet Water