Van beleid naar uitvoering

25 maart 2011

In de afgelopen jaren is er op het gebied van het waterbeheer veel beleid ontwikkeld. Dat beleid is vertaald in uitvoeringsplannen. Waar het de komende jaren op aan komt, is de uitvoering van alle maatregelen die uit dat beleid en die plannen voortvloeien. Dat geldt ook voor waterschap Rivierenland. Waterschap Rivierenland beschikt over aan actueel waterbeheersplan, over stedelijke waterplannen voor alle gemeenten en diverse gebiedsgerichte plannen. De uitvoering van alle maatregelen die in deze plannen zijn opgenomen loopt naar verwachting door tot in 2018. En we kunnen dat als waterschap niet alleen. In de uitvoering werken we intensief samen met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, natuurterreinbeherende organisaties, belangengroeperingen, bedrijven en particulieren. Die samenwerking is heel belangrijk en wordt de komende jaren nog veel belangrijker, zeker tegen de achtergrond van schaarser wordende middelen. Samenwerking kent veel verschijningsvormen. Van het gezamenlijk uitvoeren van projecten, het uitwisselen van kennis en ervaring, het uitwisselen van personeel tot het oprichten van gezamenlijke uitvoeringsorganisaties. Voor al die vormen van samenwerking is een krachtig netwerk van cruciaal belang. Voor ons is WOW dat netwerk.
 
kees vonkKees Vonk,
lid van de Directieraad
Waterschap Rivierenland en initiatiefnemer WOW