Overstroom ik?

15 december 2014

Overstroom ik?
 
Meer dan de helft van de Nederlanders woont in gebieden die kunnen overstromen. We doen er alles aan om ze met sterke dijken tegen overstromingen te beschermen. Toch kan het een keer mis gaan. Om schade en slachtoffers te beperken,  is het belangrijk dat burgers en bedrijven zich bewust zijn van het risico en weten wat ze zelf kunnen doen. Want als het mis gaat zijn mensen op zichzelf aangewezen.
 
Tijdens de proefsluiting van de Maeslantkering werd de website overstroomik.nl met bijbehorende app gelanceerd. De website is sindsdien druk bezocht en de app veelvuldig gedownload.


Logo ik overstroom  
Via de app en op de website zie je op postcode niveau (of met GPS-coördinaten, dit geldt alleen voor de App) hoe hoog het water maximaal kan komen bij een (dreigende) grote overstroming bij doorbraak van een dijk (A-kering).
 
De app en website zijn goed ontvangen. Experts op het gebied van websitebezoeken en sociale media vinden het  bijzonder dat de site zo druk bezocht wordt. We blijven werken aan het risicobewustzijn door regelmatig aan te haken bij evenementen, thema's en gebeurtenissen waarbij we Overstroom ik kunnen inzetten. Wat ons betreft blijven we ook inzetten op social media met tweets en facebook berichten. Een mooie ontwikkeling is dat veel waterschappen en veiligheidsregio's inmiddels een banner of pagina hebben geplaatst op hun website over dit onderwerp, die verwijst  naar de website.
 
MEGO
In opdracht van de minister van  Infrastructuur en Milieu werkt Rijkswaterstaat nauw samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Veiligheidsregio's en de waterschappen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij grote overstromingen te verhogen. Hiervoor is de Module Evacuatie Grote Overstromingen (MEGO) opgezet. Hierin werken de partners in de veiligheidskolom en waterkolom vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid samen. Afstemming en besluitvorming vindt plaats in de bestaande platforms en overleggen.  MEGO sluit aan op lopende initiatieven, zoals het Kader Grootschalige Evacuaties van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het programma faciliteert de partners, informeert de burger en is praktisch en concreet van insteek. Kennis en kunde van buiten wordt naar binnen gehaald door te werken met klankbordgroepen / focusgroepen van burgers en bedrijven, veldexperts en/of wetenschappelijke experts. MEGO loopt tot de zomer 2015.

Boek de Reizende Parade
MEGO stelt de Reizende Parade ter beschikking. Dit is een eenvoudige self explaining mobiele installatie die op relevante evenementen wordt ingezet of wordt neergezet in publieke gebouwen, kantoren en bedrijven. Hij verleidt het bezoekers na te denken over hun positie bij een overstroming en zet hen aan meer informatie te zoeken op website en app. De installatie bestaat uit een aantal onderdelen zoals de 'zolder' om te schuilen tot het water zakt, een evacuatiespel en flyers. De Reizende Parade heeft vier varianten: van Hout tot Goud. Rijkswaterstaat stelt de installatie vrijwel kosteloos ter beschikking. Aan de gouden variant zijn echter wel kosten verbonden. De afnemer betaalt altijd de vervoerskosten van en naar de opslag.  Aanvragen kunt je richten aan: evacuatiemodule@rws.nl.

Zolder ik overstroom