Nieuwsbrief februari: Het zwarte goud

18 februari 2016

Of de economische crisis nu voorbij is of niet ... Wat ik met enige stelligheid durf te beweren is dat beheerders in de komende jaren, zo niet decennia, zullen moeten (blijven) omgaan met, ondanks dat het over grote bedragen gaat, relatief beperkte budgetten. Het technisch én functioneel bij de tijd houden van gemiddeld ouder wordende wegen en kunstwerken vormt een groeiende uitdaging. Daarvoor is structureel veel geld nodig, terwijl er ook zo veel andere maatschappelijke prioriteiten zijn die eveneens gestaag om extra middelen vragen.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van februari 2016.

Dit vraagt om een bedrijfseconomische benadering van met name beheer en onderhoud. Waar zitten de grootste kostenposten en risico's, en zouden we ons niet moeten concentreren op het beheersen daarvan? Één van die posten betreft de draagkracht van kunstwerken. De aanvankelijke normering op basis van het Bouwbesluit 2012 was sterk geënt op rijkswegen en daardoor voor regionale toepassingen vaak onnodig kostbaar. Enkele provincies en gemeenten laten gezamenlijk een voor hun praktijk meer passende interpretatie formuleren, óók veilig en een stuk goedkoper; daarbij minder milieubelastend.

Een andere grotere kostenpost wordt gevormd door het onderhoud aan overlagingen. Een groot deel van die kosten betreft asfalt, inclusief transport. In ons land zijn tientallen asfaltcentrales, maar is er een werkende markt, met voldoende innovatie? Iedere wegbeheerder koopt zijn 'eigen', historisch gegroeide mengsels, of bestellingen lopen via een hoofdaannemer. In de sector heet asfalt dan ook wel gekscherend 'het zwarte goud'. Als we daar nu eens gezamenlijk lijn in zouden brengen? Dat wil zeggen dat we het aantal mengsels terugbrengen naar misschien tien echt functioneel onderscheidende varianten, wat omstelkosten en milieuschade scheelt. Dat opdrachtgevers gezamenlijk gaan sturen op innovatie, om de levensduur van het asfalt flink te verlengen. En dat we sowieso onze massa gebruiken om scherp in te kopen. Daar zou ik het komend jaar wel een initiatief in WOW-verband toe willen zien. Wie pakt de handschoen op?

Een interessante bouwsteen is de 'wegdeklabelling' op initiatief van de provincie Gelderland. Naar het goede voorbeeld van autobanden geven stroefheid, duurzaamheid en nog zo wat indicatoren een beeld van de overlagingskwaliteit. De provincie heeft inmiddels een stuk of tien partners gevonden uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Lindy Molenkamp,

Bestuurlid WOW
Provincie Overijssel