Een vuist tegen agressie en geweld

07 juni 2017

“Ik sla je kop in” of “ik rijg je aan het mes”.

Dit soort bedreigingen, maar ook onvriendelijke bejegening en zelfs geweld zijn helaas soms aan de orde van de dag voor beheerders van de (vaar)wegen en het water. Dat blijkt uit een enquête die COAP in opdracht van platform WOW heeft uitgevoerd.

Het onderwerp leeft

De enquête werd begin 2017 uitgezet onder collega’s van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten met als doel een eerste indruk te krijgen van de stand van zaken rondom ongewenst gedrag jegens onze beheerders. Uit de respons blijkt dat het onderwerp leeft onder de medewerkers: de vragenlijst werd door 513 respondenten ingevuld, wat twee keer zoveel is als werd verwacht. De medewerkers die hebben gereageerd, zijn vooral werkzaam in functies in beheer en onderhoud en verder in toezicht en handhaving en het bedienen van sluizen.

Top 3 ongewenst gedrag

Uit het onderzoek komt een top 3 van veelvoorkomend ongewenst gedrag naar voren. Hierbij gaat het om ongewenst gedrag van buiten de organisatie, dus niet van collega’s.

 1. onvriendelijke bejegening

 2. uitschelden

 3. manipuleren/chanteren en bedreigen zonder voorwerp

Voorbeelden van gedrag dat het meeste indruk heeft gemaakt

 • “Opmerking: ik sla je kop in of ik rijg je aan het mes."

 • “Het gooien van stenen en eieren tijdens een reparatie aan leidingen.”

 • “Het onder toezicht van ME en honden brandkranen sluiten.”

 • "Opmerking: rot op met die afzetting, hij is toch al dood’. 

Verder is er gekeken naar de aard en omvang van de incidenten, de mate waarin de procedures bekend zijn bij de medewerkers en de wijze waarop ermee wordt omgegaan. Al deze uitkomsten vragen om actie.

Acht aanbevelingen

Het CAOP heeft een voorstel gedaan met de volgende acht aanbevelingen:

 1. Stel een organisatienorm ten aanzien van ongewenst gedrag op. Laat externen weten wat de organisatienorm ten aanzien van ongewenst gedrag is.

 2. Stimuleer dat medewerkers elk voorval van agressie en geweld melden. Maak dit mogelijk op een eenvoudige, laagdrempelige manier.

 3. Registreer alle incidenten van agressie en geweld tegen werknemers.

 4. Train werknemers in het voorkomen van agressie en geweld.

 5. Reageer binnen 48 uur naar de dader.

 6. Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

 7. Verhaal de schade op de dader.

 8. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld. 

Vuist Op Tafel 375Een duidelijke lijn door alle organisaties heen

Het bestuur van Platform WOW heeft geschokt gereageerd op de uitkomsten van de enquête en vindt dat er door alle organisaties heen één duidelijke lijn getrokken moet worden. “Om welke reden dan ook, agressie en geweld tegen onze medewerkers is nooit acceptabel. Ongewenst gedrag tegen onze eigen medewerkers moet teruggedrongen worden.” Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven om een plan van aanpak te schrijven voor het vervolg. Een werkgroep met daarin collega’s van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, Dunea, provincie Overijssel en een gemeente gaat de komende maanden aan de slag met dit plan van aanpak om tot een gezamenlijke WOW norm te komen.

We houden je via ons nieuws op de hoogte van de voortgang.