Waterrecreatie: een blik vooruit

Datum 07 februari 2019
Tijd 9.00 - 13.30 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Noord-Holland (Dreef 3, Haarlem)
DoelgroepWaterbeheerders bij de overheid

Platform WOW en Stichting Waterrecreatie Nederland organiseren jaarlijks een bijeenkomst waarin recreatievaart centraal staat. De afgelopen bijeenkomsten stonden in het teken van ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’, ‘Kleine Waterrecreatie’ en ‘Recreatievaart in Nederland’

Graag nodigen we je uit voor een nieuwe bijeenkomst die we in samenwerking met Waterrecreatie Nederland en de provincie Noord-Holland organiseren, met als thema ‘Waterrecreatie: een blik vooruit’. Nederland staat aan de vooravond van een aantal belangrijke opgaven en transities op het gebied van demografie, verstedelijking, klimaat, energie en economie. Hoe zorgen we ervoor dat zowel de vaarwegbeheerder als de vaarweggebruiker kunnen inspelen op deze veranderingen?

Tijdens deze bijeenkomst worden met die vraag in gedachte, vier werksessies georganiseerd met de thema’s; landelijke en regionale overlegstructuren, de digitalisering van de vaarwegen, de borging van vaarwegen in visies en verordeningen en veiligheid op het water. De uitkomsten van de werksessies worden meegenomen in de nieuw op te stellen BRTN 2020-2025 en in de volgende periode van Varen doe je Samen! 2020-2025.

 

Programma

9.00 uur: Inloop met koffie en thee

9.30 uur: Opening door mevrouw Marianne Heeremans, voorzitter Waterrecreatie Nederland

9.35 uur: Toekomstige opgaven in Nederland die invloed hebben op waterrecreatie

10.00 uur: Ronde 1 werksessies. Deelnemers volgen één van de vier sessies. Bekijk hieronder welke werksessies er zijn.

11.00 uur: Pauze

11.15 uur: Ronde 2 werksessies. Deelnemers volgen weer één van de vier sessies. Bekijk hieronder welke werksessies er zijn.

12.15 uur: Afsluiting met lunch

13.30 uur: Einde

Deelnemers volgen tijdens de verschillende rondes één van de vier werksessies. Bij je aanmelding geef je aan welke sessies je wilt volgen. 

 

Werksessies

1. Landelijke en regionale overlegstructuren routes en gebieden
Momenteel vindt de afstemming vaarwegbeheerders en vaarweggebruikers plaats in diverse coördinatie-overleggen. Deze worden door verschillende partijen georganiseerd en vinden plaats in wisselende frequentie. Sommige overleggen functioneren goed, anderen zijn nauwelijks meer actief. Een betere inrichting van de overleggen zelf en de afstemming tussen de overleggen is gewenst. Tijdens de werksessie zal het bestaande overzicht van de overleggen aangevuld worden. Deelnemers worden gevraagd de succesfactoren en verbeterpunten te benoemen van de overleggen waarbij ze betrokken zijn. Tevens komt aan de orde hoe bepaalde (conflicterende) onderwerpen (bestuurlijk) opgeschaald kunnen worden. Wat wil je hiermee bereiken?

2. Digitalisering van de vaarwegen
Onze samenleving digitaliseert in sterke mate. De vaarwegen worden door innovaties en geautomatiseerde processen steeds slimmer.  Brugmanagementsystemen, Blauwe Golf Verbindend infrarood sensoren, cameraherkenning, autonoom varen en geavanceerdere apps zijn hier voorbeelden van. Dit biedt voordelen voor de vaarwegbeheerder die brugopeningen efficiënter kan organiseren en een beter inzicht heeft in het gebruik van de vaarweg. Voor vaarweggebruikers betekent het een betere informatievoorziening en een betere doorstroming. In de werksessie zullen de belangrijkste technologische en innovatieve ontwikkelingen met elkaar gedeeld worden. Met de deelnemers wordt besproken welke behoeften de vaarwegbeheerder en vaarweggebruiker hebben. Daarbij komt aan de orde hoe deze behoeften elkaar versterken (bv. datadelen) of juist in de weg zitten (bv. privacy).

3. Waterrecreatie borgen in visies en verordeningen
Er zijn verschillende omgevingsvisies opgesteld of nog in de maak: nationaal; regionaal en lokaal. Het is van belang om het waterrecreatieve netwerk en bijbehorende voorzieningen hierin op een goede wijze te borgen, zowel beleidsmatig als juridisch. Dit past goed bij de decentrale organisatie van het vaarwegbeheer, maar betekent ook dat goede onderlinge afstemming en kennisuitwisseling tussen rijk, provincie, waterschappen en gemeenten noodzakelijk is. Tijdens de werksessie worden met deelnemers ervaringen gedeeld over de wijze van beleidsmatige en juridische borging van waterrecreatie in hun organisatie. En hoe vertaalt zich dat naar eigenstandige of geïntegreerde ontwikkel- en financiering strategieën? Tevens wordt besproken hoe de nieuwe BRTN kan zorgen voor integratie tussen visies en verordeningen onderling.

4. Veilig samen blijven varen
In de werksessie kijken we terug en blikken we vooruit in het kader van ‘Varen doe je Samen!’. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de beroepsvaart en recreatievaart gezamenlijk op een veilige manier gebruik kan blijven maken van de vaarwegen? Veiligheid blijft ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt. We willen de veiligheid op het water op een hoger plan tillen. De basis hiervoor vormt kwalitatieve en kwantitatieve kennisuitwisseling tussen beheerder en gebruiker. Hierdoor ontstaat inzicht in eigen proces en vaargedrag. Hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Beschikbaarheid van data is hiervoor essentieel. De Vaarmelder-app biedt een platform, ook voor “near-miss” incidenten te melden. Kunnen we lessen trekken uit deze gegevens? Hoe kunnen we deze data inzetten voor de verbetering van veiligheid op het water? En hoe communiceren we daar over?