Uit ons netwerk: Basisopleiding vergunningverlening - voor professionals, door professionals

Datum 19 april 2018
DoelgroepMedewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen die al een korte tijd werkzaam in het werkveld van de vergunningverlening voor de Waterwet en de Keur
  • Leeractiviteit in alliantie: basisopleiding Vergunningverlening
  • Duur: 9 dagen
  • Locatie: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat en andere locaties.

De basisopleiding Vergunningen is bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen die al een korte tijd werkzaam in het werkveld van de vergunningverlening voor de Waterwet en de Keur. De opleiding vindt plaats met gemixte groepen met zowel mensen van Rijkswaterstaat als mensen van de waterschappen. Zo leer je mensen bij Rijkswaterstaat / de waterschappen kennen, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en werk je samen aan het versterken van je kennis en vaardigheden in relatie tot het verlenen van vergunningen.

De betrokken docenten/gastsprekers zijn allemaal werkzaam bij RWS of bij een waterschap. Samen met een facilitator vormen ze het team dat deze opleiding verzorgt. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht bij het Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat. De opleiding bestaat uit negen contactdagen.

De meeste onderwerpen worden ingeleid door een korte presentatie. Daarna ga je in casussen aan de gang om te bekijken welke wet- en regelgeving van toepassing is, op welke aspecten je een initiatief moet toetsen en hoe je tot een afweging van belangen, ook die van je eigen organisatie, komt.

Module 1: Wetgeving en beleid

Je maakt allereerst kennis met de belangrijkste actoren in het werkveld van de Waterwet. Hiervoor wordt het Waterbeheerspel ingezet.Daarna wordt aandacht besteed aan de hiërarchie van wet- en regelgeving: Van Europese richtlijnen via het activiteitenbesluit tot aan de keur.

Als huiswerkopdracht moet je zelf een stuk wet- en regelgeving te analyseren. Niet alles is vergunningplichtig, het omgaan met algemene regels komt uitgebreid aan de orde. Tot slot wordt vooruit gekeken naar de Omgevingswet. Dat vereist een omslag in denken van “niets mag, tenzij” naar “alles is toegestaan, mits”. Hoe moet jij je als vergunningverlener daarin opstellen?

Module 2: Toetsingsinstrumentarium

Welke belangen dien je bij het beoordelen van een initiatief te bewaken en te beschermen: dat is de vraag die je met het toetsingsinstrumentarium in je gereedschapskist kunt beantwoorden.

Hier komen aan de orde de aspecten van waterkwantiteit:

  • grondwater;
  • waterbodems;
  • oppervlaktewater/hydrologie;
  • waterkeringen.

En de waterkwaliteitsaspecten:

  • emissie en immissie van lozingen;
  • ecologie;
  • zuiveringstechnieken. Ter illustratie van dit onderwerp breng je ook een bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Module 3: het vergunningverleningsproces

Dit proces bestaat in principe uit zes te onderscheiden stappen. Per stap ga je aan de hand van casussen bepalen wat je in die stap moet doen, welke informatie je nodig hebt.

Daarna ga je min of meer voor het echte gebeuren aan de slag. Aan de hand van serious gaming beleven wie nog meer in het waterdomein bezig zijn en van invloed zijn op de vergunningverlening. Je krijgt concrete praktijkcasussen voorgelegd en de vraag is hoe jij daar als vergunningverlener tegenaan kijkt, welke belangen je kunt onderscheiden, hoe je met al die verschillende actoren het gesprek aan kunt of moet gaan.

En last but not least: hoe kom je tot een afgewogen oordeel?

Aanmelden voor de opleiding Vergunningverlening

De aanmelding loopt via hoofden vergunningverlening.

Contactdagen opleiding Vergunningverlening

19 april: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

15 mei: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

29 mei: Nieuwegein RWZI.

5 juni: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

21 juni: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

4 september: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

18 september: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

9 oktober: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

6 november: Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.