Bestaande bruggen zijn sterker dan je denkt

Datum 21 mei 2015
Tijd 12.30 - 18.00 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Noord-Holland, Dreef Haarlem
Doelgroepalle geïnteresseerden

Bestaande bruggen zijn vaak sterker dan je denkt

...nu alleen nog aantonen

Donderdag 21 mei 2015  13.00 - 18.00

Locatie: Dreef 3, 2012HR Haarlem

Recent werd op een symposium van Bouwend Nederland geconcludeerd dat 50% van de civiele kunstwerken in Nederland toe is aan onderhoud. De vraag is of dit inderdaad nodig is. In veel gevallen is de brug er veel beter aan toe dan gedacht. Het probleem is de aantoonbaarheid.

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onderzoeken naar het materiaalgedrag en naar de belastingafdracht in bestaande kunstwerken om zo onterecht afkeuren en daarmee onnodig investeren in bestaande brugconstructies te voorkomen.

Daarnaast is geïnvesteerd om meer te weten over de werkelijke belastingen op bruggen (het gewicht van de voertuigen). In de presentaties wordt de opgedane kennis gepresenteerd. Daarnaast wordt ingegaan op methodes om de werkelijke sterkte van bruggen/viaducten aan te tonen. Voorbeelden hiervan zijn de Proefbelasting en de proeven uitgevoerd door de TU Delft. Na afloop van de bijeenkomst is men up-to-date met de kennis en initiatieven op het gebied van constructieve veiligheid.

Programma:
12.30 - 13.15 uur Registratie, ontvangst en lunch
   
13.15 - 13.30 uur Opening door de dagvoorzitter Kees Blom, gemeente Rotterdam, welkomstwoord (provincie Noord-Holland)
   
13.30 - 14.00 uur Brugbelastingen decentrale wegen
John van Laarse, gemeente Rotterdam 
   
14.00 - 14.30 uur  Overgang van project renovatie betonbruggen naar constructieve veiligheid op orde
Ane de Boer, Rijkswaterstaat
   
14.30 - 15.00 uur Proefbelasting Halvemaansbrug Alkmaar
Dr.ir. Paul Waarts, Provincie Noord-Holland
   
15.00 - 15.30 uur Pauze
   
15.30 - 16.00 uur Slimme constructies voor slim beheer en onderhoud - praktijkcases
Jeroen Oldenhof, gemeente Alphen aan den Rijn
 
16.00 - 16.30 uur  De sterkte van beton praktijk vs. theorie
Dick Hordijk, TU Delft - Betonconstructies
   
16.30 - 16.50 uur Nieuwe initiatieven:
- DPC
- Smart Bridge
- SBRCURnet-commissie

Kambiz Elmi Anaraki, gemeente Rotterdam 

16.50 - 17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel

18.00 uur   Einde

Achtergrond

In de afgelopen jaren is vooral door gemeente Rotterdam, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat veel geïnvesteerd in onderzoeken naar het materiaalgedrag en naar de belastingafdracht in bestaande kunstwerken om zo onterecht afkeuren en daarmee onnodig investeren in bestaande brugconstructies te voorkomen. Aan de belastingkant, de verkeersmodellen, heeft men nauwelijks onderzoeken op verricht.

Gemeente Rotterdam heeft een pilotproject uitgevoerd voor twee locaties. Hierbij is er inzicht verkregen in hoe de lokale verkeersbelasting in Rotterdam zich verhoudt ten opzichte van de verkeersbelasting op het Rijksweggennet. De resultaten zullen tijdens de themamiddag gedeeld worden.

Provincie Noord-Holland heeft een pilotproject proefbelasten uitgevoerd op de Halvemaansbrug te Alkmaar. Hierbij is inzicht verkregen in het gedrag van de Halvemaansbrug. Gedurende de proef zijn de reacties en vervormingen van de brug gemeten met verschillende typen sensoren aan de onderzijde van de brug. Ook deze resultaten zullen tijdens de themamiddag gedeeld worden.

Daarnaast zullen andere interessante en vernieuwende presentaties de revue passeren.

  • Wat betekenen deze resultaten voor de bestaande kunstwerken in uw beheer?
  • Kunnen we door dergelijke methoden uit te voeren aan tonen dat de benodigde capaciteit aanwezig is en dat de kunstwerken in het areaal onterecht worden afgekeurd? Of juist dat de levensduur van de kunstwerken beter uitgenut worden?
  • Wat voor invloed heeft dit op de nieuw te bouwen kunstwerken? Worden de nieuwe kunstwerken overgedimensioneerd?
  • Hoe kan monitoren ons helpen bij het beheer van kunstwerken?

 

1)     Brugbelastingen decentrale wegen-ir. ing. Kambiz Elmi Anaraki, Gemeente Rotterdam

In 2012 is in Rotterdam een pilot gestart, waarbij de werkelijke belastingen van lastpassages door meting worden bepaald op het lokale wegennet. De meetgegevens zijn door TNO geanalyseerd en vertaald naar ontwerpbelastingen voor de betreffende locaties. De resultaten van de studie zijn pas recentelijk bekend.

2)     Overgang van Project Renovatie Betonbruggen naar Constructieve Veiligheid op Orde -dr. ir. Ane de Boer, Rijkswaterstaat

Eind 2013 is in WOW verband een presentatie verzorgd rondom de resultaten van het RWS project Renovatie Betonbruggen. Dit project is intussen definitief afgesloten. Daarmee is nog niet alle restcapaciteit van betonobjecten beoordeeld. Er heeft een verschuiving plaats gevonden naar nader onderzoek en inspectiewerkzaamheden.

Voor de komende twee jaren is er nader onderzoek gepland binnen het programma van 'Vervanging & Renovatie'. Hierbij is de constructieve beoordeling deels afhankelijk gemaakt van de staat waarin het object zich bevindt en daarmee dichter bij het Inspectieprogramma20xx komen te staan. Het Inspectieprogramma20xx betreft het inspecteren van het object eens in de 6 jaar. Indien noodzakelijk gevolgd door nader onderzoek in de sfeer van materiaalonderzoek, scheurwijdtemetingen, herberekeningen, etc. Binnen de presentatie zal ingegaan worden welke aspecten de afgelopen twee jaar uitgevoerd zijn en wat er de komende jaren aan bod zal komen.

3)     Proefbelasting Halvemaansbrug Alkmaar-dr.ir. Paul Waarts, Provincie Noord-Holland

In opdracht van Provincie Noord-Holland heeft de TU Delft, de methode van proefbelasten uitgevoerd voor de Halvemaansbrug bij Alkmaar. Deze methode is nog in ontwikkeling en na een eerste proefbelasting door de TU Delft op een viaduct bij Vlijmen in Brabant in november 2013, is op 21 mei 2014 de Halvemaansbrug bij Alkmaar (Provincie Noord-Holland) op deze wijze beproefd.

Paul Waarts zal ons o.a. laten zien dat voor met name kleinere betonnen bruggen en viaducten, het uitvoeren van een proefbelasting een kansrijke efficiënte methode is om aan te tonen dat de benodigde capaciteit aanwezig is.

4)     Slimme constructies voor slim beheer en onderhoud - praktijkcases  -ing. Jeroen Oldenhof, Gemeente Alphen aan den Rijn

De SBRCURnet commissie heeft een rapport opgesteld over de monitoring van constructies t.b.v. het slimme beheer van constructies. Hierbij is een 7-stappenschema (ICT-tool) ontwikkeld met daarin het doel, de modellering, bepaling van de te meten grootheden, het meetsysteem, de meetdata, de analyse en de beheersmaatregelen. De SBRCURnet commissie heeft meer dan 10 monitoringsprojecten succesvol geëvalueerd m.b.v. dit 7-stappenschema.

Aan de hand van voorbeelden zal getoond worden dat het 7-stappenschema de beheerder kan helpen bij het beheer en verlenging van de restlevensduur van de objecten/kunstwerken. Tenslotte zal getoond worden dat bij de implementatie van sommige meetmethodes de cyclus nog niet sluitend te krijgen zijn en om die reden verder dienen ontwikkeld te worden.                                        

5)     Op zoek naar de werkelijke of voldoende sterkte!? -Prof.dr.ir. Dick Hordijk, TU Delft

Veel van onze betonnen bruggen en viaducten raken op leeftijd en verkeersbelastingen zijn toegenomen. Wat te doen bij vragen over constructieve veiligheid of als blijkt dat die volgens gangbare rekenregels niet voldoende is? Versterken of vervangen is natuurlijk een optie, maar veelal zal de werkelijke sterkte waarschijnlijk nog ruim voldoende zijn en dan is dat, bezien vanuit economie en duurzaamheid, geen goede maatregel. Conservatieve rekenmodellen functioneren goed voor nieuwbouw, maar voor bestaande bouw is het belangrijk de werkelijke sterkte te kennen en aantoonbaar te maken. Veel experimenteel onderzoek in het Stevin laboratorium is daarop gericht, met speciale aandacht voor onderwerpen als dwarskrachtcapaciteit en drukmembraanwerking. Het via een proefbelasting in de praktijk aantonen van de aanwezigheid van voldoende sterkte is overigens ook een optie. Door de TU Delft zijn in samenwerking met RWS en de provincies Noord-Holland en Friesland enkele pilots uitgevoerd, waarbij één brug zelfs tot aan bezwijken mocht worden belast. In de voordracht wordt ingegaan op experimenteel onderzoek in het lab en proefbelasten in de praktijk.